REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Ansta Andrzej Staniszewski z siedzibą w Gdańsku ul. Szafera 3, 80-299 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, zwany dalej Organizatorem oraz Partnerem/Klientem, który akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 1. Definicje

 1. Program Partnerski – program polegający na odpłatnym pozyskiwaniu nowych użytkowników serwisów Organizatora przez Partnerów za pomocą form reklamy internetowej.
 2. Partner – uczestnik Programu Partnerskiego, który pomyślnie przeszedł procedurę rejestracji i weryfikacji przez Organizatora, świadczący na rzecz Organizatora usługę pozyskiwania użytkowników na zasadach określonych niniejszym Regulaminie.
 3. Użytkownik – Internauta, który po kliknięciu na formę reklamową Partnera został przekierowany do jednego z serwisów Organizatora i został oznaczony indywidualnym dla Partnera identyfikatorem przy pomocy tzw. Cookies.
 4. Cookies – niewielkie pliki zapisywane na dysku użytkowników, pozwalające serwisom na rozpoznanie powracających użytkowników i badanie ich aktywności na stronach serwisu.
 5. Serwis - zbiór stron internetowych umieszczonych pod wspólnym unikalnym w skali sieci Internet adresem domeny.
 6. Serwisy Organizatora – serwisy będące własnością Organizatora lub podmiotów z nim współpracujących.
 7. Forma reklamowa – link, banner (statyczny lub animowany), box reklamowy, kompletny fragment HTML zawierający pola formularza i każda inna domknięta forma graficzna lub tekstowa, która promuje serwisy Organizatora i po kliknięciu przekierowuje do nich Użytkownika.
 8. Przekierowanie – jednorazowe kliknięcie przez Użytkownika na link przekierowujący znajdujący się na stronie Organizatora powodujące przejście za pomocą hiperłącza z serwisu Organizatora na serwis Klienta.
 9. Klient – użytkownik, który po przekierowaniu zarejestruje się w serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 10. Formularz rejestracyjny – formularz umożliwiający rejestrację udostępniany przez Organizatora w formie elektronicznej.
 11. Umowa – umowa zawierana drogą elektroniczną między Organizatorem a Partnerem/Klientem.
 12. Rejestracja – prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie przez Formularza rejestracyjnego, zaakceptowane przez Organizatora.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Celem Programu Partnerskiego jest zwiększenie liczby klientów serwisu Organizatora.
 2. Przedmiotem umowy jest oddanie przez Partnera do dyspozycji Organizatora powierzchni na stronach internetowych w celu umieszczenia na nich form reklamowych Organizatora.
 3. Partnerem/Klientem może zostać:
 4. osoba fizyczna mająca skończone 13 lat za zgodą rodziców lub opiekuna prawnego,
 5. pełnoletnia osoba fizyczna,
 6. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski
 7. Partner może umieszczać formy reklamowe wyłącznie na stronach internetowych:
 8. w domenach, do których posiada tytuł prawny,
 9. lub w innych serwisach, których regulamin pozwala na dysponowanie powierzchnią przez inne podmioty, nie łamiąc zasad tych regulaminów.
 10. Strona internetowa, na której Partner zamieszcza formę reklamową musi być stroną kompletną, pod względem funkcjonalności i estetyki, powinna zawierać dającą się sprecyzować tematykę, która jednocześnie nie narusza postanowień niniejszego Regulaminu, prawa polskiego, norm obyczajowych i moralnyc
 11. Strona internetowa musi być dostępna dla Organizatora w każdym czasie, w zakresie umożliwiającym sprawdzenie czy przestrzegane są postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3. Rozpoczęcie współpracy

 1. W celu przystąpienia do Programu Partnerskiego należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin.
 2. Wykonanie powyższych czynności przez Partnera stanowi złożenie Organizatorowi oferty zawarcia umowy.
 3. Po rejestracji Organizator może zweryfikować dane Partnera/Klienta. Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnej weryfikacji bez podania przyczyny. W przypadku negatywnej weryfikacji umowa nie dochodzi do skutku.
 4. W przypadku akceptacji Partnera Organizator wysyła na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informację o aktywacji konta w Programie Partnerskim. Aktywacja konta oznacza zawarcie Umowy.
 5. Z chwilą aktywacji Partner otrzymuje unikalny identyfikator, który powinien umieszczać w linkach form reklamowych lub przekazywać go użytkownikom do wypełnienia podczas rejestracji jako klient.

§ 4. Naliczanie i wypłata prowizji

 1. Kliknięcie przez Użytkownika w formę reklamową Partnera powoduje:
  1. przeniesienie go do stron serwisu Organizatora
  2. oznaczenie Użytkownika identyfikatorem Partnera i zapisanie tej informacji w pliku Cookie na jego komputerze.
 2. Użytkownik pozostaje przypisany do Partnera:
  1. do czasu wygaśnięcia ważności Cookie
  2. lub do momentu, kiedy Użytkownik kliknie w formę reklamową z identyfikatorem innego Partnera. W tym wypadku Użytkownik zostaje przypisany do innego Partnera w sposób opisany w p. 1.
 3. Czas ważności pliku Cookie jest definiowany przez Organizatora.
 4. Partnerowi naliczana jest prowizja, gdy:
  1. Użytkownik został przekierowany ze strony Partnera, a następnie poprawnie wypełnił formularz rejestracyjny w celu skorzystania z serwisu organizatora i dokona zakupu w serwisie organizatora
  2. lub użytkownik podczas wypełniania formularza rejestracyjnego wypełni unikalny kod należący do polecającego i dokona zakupu w serwisie organizatora
 5. Prowizja jest zdefiniowanym procentem wartości opłaty netto, jaki Organizator pobiera od Klienta za korzystanie z serwisu
 6. Partner może w każdej chwili skontrolować stan środków skumulowanych na jego koncie.
 7. Partnerowi przysługuje prawo wypłaty prowizji, po zgromadzeniu na swoim koncie minimalnej kwoty uprawniającej do wypłaty. Minimalna kwota uprawniająca do wypłaty może się różnić pomiędzy partnerami. W przypadku osiągnięcia owej minimalnej kwoty, Partner może zawnioskować o wypłatę środków.
 8. Partner nie może dysponować środkami zgromadzonymi na swoim koncie w żaden inny sposób, jak poprzez wypłatę.
 9. Organizator ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i może odmówić wypłaty prowizji, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie złamania niniejszego Regulaminu lub prawa polskiego przez Partnera.
 10. Po pozytywnej weryfikacji rozliczenia Partnera przez Organizatora:
  1. Partner będący zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym wystawi i prześle Organizatorowi fakturę VAT na zaakceptowaną przez niego kwotę.
  2. Partner niebędący zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym wystawi i prześle Organizatorowi rachunek na zaakceptowaną przez niego kwotę.
 11. Warunkiem dokonania wypłaty prowizji jest również przesłanie załączników do pierwszej faktury VAT lub do pierwszego rachunku przesyłanego na adres Organizatora:
  1. Partner będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dołącza:
   1. odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
   2. decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
   3. potwierdzenie zarejestrowania Partnera jako podatnika podatku od towarów i usług - w przypadku podatników VAT czynnych lub oświadczenie, że Partner nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym - w przypadku Partnerów zwolnionych z VAT;
  2. Partner niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dołącza:
   1. oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
   2. potwierdzenie zarejestrowania Partnera jako podatnika podatku od towarów i usług - w przypadku podatników VAT czynnych lub
   3. oświadczenie, że Partner nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym - w przypadku Partnerów zwolnionych z VAT.
  3. Partner o którym mowa w par. 2 pkt. 2a dołącza pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w Programie Partnerskim Organizatora.
 12. Partner zobowiązany jest poinformować Organizatora o zmianach okoliczności, o których mowa w punkcie 12, dołączając do pierwszego rachunku lub faktury po zaistnieniu zmiany, dokumenty dotyczące zmian tych okoliczności.
 13. Wszyscy Partnerzy, będący czynnymi podatnikami VAT podatku od towarów i usług, do wartości faktury, doliczają kwotę podatku VAT, wyliczoną wg obowiązującej stawki tego podatku.
 14. Organizator od momentu odebrana rachunku lub faktury VAT ma 14 dni na realizację płatności.
 15. Płatność następuje na numer rachunku bankowego wskazany przez Partnera, a wypłacone środki pomniejszają saldo konta Partnera.
 16. W przypadku Partnerów - osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, Organizator nie pomniejsza wypłacanej kwoty o zaliczkę na podatek dochodowy, ani nie odprowadza zaliczek do Urzędu Skarbowego.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywanie się bądź niewłaściwe wywiązywanie się przez Partnera z ciążących na nim obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego związanych z osiąganiem przychodów z uczestnictwa w Programie Partnerskim.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczaniem w ramach Programu Partnerskiego, z przyczyn leżących po stronie Partnera.

§ 5. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Partner we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność zamieszcza i konfiguruje formy reklamowe.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zamieszczenie formy reklamowej, ani za nieprawidłowe użycie identyfikatora Partnera w definiowanych linkach.
 3. Partner ponosi całkowitą odpowiedzialność za zawartość stron internetowych na których zamieszcza formy reklamowe oraz za rzetelność prezentowanych na niej informacji.
 4. Program Partnerski oparty jest na przypisywaniu Użytkownika do Partnera za pomocą pliku Cookie. Organizator nie odpowiada, za brak powiązania lub utratę powiązania w przypadku gdy:
  1. przeglądarka Użytkownika nie zapisuje plików Cookie,
  2. przeglądarka Użytkownika została skonfigurowana w sposób, który uniemożliwia zapisanie pliku Cookie,
  3. plik Cookie zostanie wykasowany z komputera Użytkownika.
 5. Jednocześnie Organizator deklaruje, że żaden z mechanizmów stosowanych w jego serwisach, nie będzie modyfikował, ani kasował plików Cookie w sposób sprzeczny z zasadami Programu Partnerskiego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z wyświetlaniem form reklamowych, przypisywaniem Użytkowników Partnerowi, naliczaniem Przekierowań, dostępnością serwisu.
 7. Organizatorowi przysługuje prawo obciążenia Partnera ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Organizator poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem lub prawem działalności Partnera.
 8. W przypadku drobniejszych naruszeń Regulaminu Organizator może zablokować konto Partnera i wezwać do zastosowania się do jego zapisów. Zablokowanie konta powoduje zaprzestanie naliczania prowizji, do czasu odblokowania konta, tj. do momentu, kiedy Partner zastosuje się do wezwania Organizatora.
 9. W przypadku poważnego naruszenia Regulaminu, Organizator blokuje konto Partnera permanentnie, anulując wszystkie nierozliczone przekierowania.

§ 6. Ograniczenie tematyki i niedozwolone czynności

 1. Partner we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność zamieszcza i konfiguruje formy reklamowe.
 2. Formy reklamowe muszą być zamieszczone w kontekście, który nie będzie wprowadzał w błąd użytkowników danej strony.
 3. Zakazana jest prezentacja form reklamowych na stronach, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji. Treść strony internetowej nie może w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  4. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  5. zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;
  6. sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;
  7. promować systemu sprzedaży lawinowej;
  8. wprowadzać potencjalnego nabywcy w błąd w sposób mogący wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;
  9. treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 4. Partner zobowiązany jest do stosowania wytycznych dotyczących grafiki, zdjęć, kompozycji i haseł reklamowych opublikowanych przez Organizatora w Centrum Partnera. Po zgłoszeniu przez Organizatora zastrzeżeń dotyczących formy reklamowej lub jej zastosowania na stronie Partner ma obowiązek zastosować się do wytycznych pod rygorem zakończenia współpracy i nie wypłacenia naliczonej prowizji.
 5. Niedozwolone są wszystkie automatyczne formy przenoszenia Użytkownika ze strony na której zamieszczona jest forma reklamowa na strony serwisu Organizatora. Przeniesienie uważane jest za zgodne z niniejszym Regulaminem tylko jeśli zostało spowodowane świadomym wyborem użytkownika.
 6. Niedozwolone są wszystkie automatyczne i manualne formy generowania Przekierowań symulujących zachowanie Użytkowników w serwisach Organizatora.
 7. Za niedozwolone uważa się również uzależnienie dostępu do usług oferowanych przez Partnera od kliknięcia w formę reklamową Organizatora, generowania Przekierowań lub zakupu dokonanego u jego Klientów, a także oferowanie jakiekolwiek
 8. korzyści materialnej lub niematerialnej, w tym korzyści dla właściciela strony bądź innych osób w zamian za kliknięcie w formę reklamową Organizatora, generowania Przekierowań lub dokonanie zakupu u jego Klientów.
 9. Niektóre formy reklamowe są budowane za pomocą wygenerowanego kodu. Niedozwolone jest jego modyfikowanie przez Partnera bez zgody Organizatora.

§ 7. Ochrona danych osobowych

 1. Partner/Klient w momencie rejestracji wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Organizatora.
 2. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Partner/Klienta będą przetwarzane zgodnie ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Organizator ma prawo do opublikowania nazwy, logo firmy i adresu strony internetowej Partnera/Klienta na swojej liście referencyjnej, jeżeli uprzednio nie zgłosi w tej kwestii zastrzeżenia.
 4. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora, na udostępniony przez niego adres e-mailowy, w trybie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
 5. Partner/Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora dla celów Programu Partnerskiego oraz w celach marketingowych, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3, 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tego Regulaminu w każdym czasie. Nowa wersja Regulaminu zostanie udostępniona na stronach serwisu Organizatora. O każdorazowej zmianie Regulaminu Partner zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na zdefiniowany przez Partnera/Klienta adres e-mail. Ewentualne zmiany w stosunkach między Organizatorem a Partnerem/Klientem obowiązują od chwili tego powiadomienia, o ile Partner/Klient w terminie siedmiu dni od daty powiadomienia go o zmianie Regulaminu nie wypowie umowy. W takim przypadku Partner ma prawo wnioskować o wypłacenie wszystkich zgromadzonych na jego koncie środków, niezależnie od wysokości salda.
 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez podania przyczyn, za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 3. Po zakończeniu umowy Partner zachowuje prawo do wypłaty prowizji naliczonej do ostatniego dnia okresu obowiązywania umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw.
 5. Klient może przelać prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy tylko i wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Usługodawcy.
 6. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć na tle stosowania postanowień niniejszego Regulaminu i współpracy w ramach będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Organizatora.

Lepiej niż kiedykolwiek!

Potężne narzędzie dla wymagającego przedsiębiorcy. Dowiedz się jak bardzo pomaga KASA+.